Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.

Inhoudsopgave hoofdstuk 3.

Aanvragen vergunning

Voordat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen, vraagt hij toestemming bij het UWV-werkbedrijf. Deze ontslagvergunning wordt met de formulieren A, B en C aangevraagd . Daarin of daarbij volgt een toelichting op de situatie die zich voordoet, naast het overleggen van schriftelijke bewijsstukken als bijlagen.

Bij het UWV kan enkel toestemming gevraagd worden op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekte (art 7:669 lid 3 a en b BW).
– De uitwerking van deze ontslagredenen staat in hoofdstuk 3.4.3.A. (3.4.3.A.).

Wil de werkgever op andere gronden het dienstverband beëindigen, dan kan hij daartoe een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Tot een ontbindingsprocedure komt het ook als de werkgever geen toestemming van het UWV verkreeg en door gaat procederen. De werknemer die het niet eens is met een door het UWV verleende toestemming, kan ook een verzoek indienen bij de kantonrechter. Verwezen wordt er naar hoofdstuk 3.5. (3.5.).

Verzoek voor zover vereist, dus voor het geval het nodig mocht zijn

Een arbeidsovereenkomst die reeds is geëindigd, hoeft natuurlijk niet opgezegd te worden met een vergunning van het UWV Werkbedrijf of door een ontbinding door de kantonrechter. In bepaalde gevallen is het evenwel onduidelijk of de arbeidsovereenkomst nu wel of juist niet is geëindigd:

  • Is het ontslag op staande voet onverwijld en goed gemotiveerd gegeven of is er wel een dringende reden? (3.3.2.).
  • Is er wel sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden? (3.2.).
  • Is het contract van rechtswege geëindigd na de overeengekomen tijdsduur? (3.1.).
  • Was er een geldige proeftijd waarbinnen de werkgever de overeenkomst opzegt (1.3.3.).

In geval van twijfel over de vraag of de overeenkomst is geëindigd, kan de werkgever voor alle zekerheid de arbeidsovereenkomst opzeggen wegens bedrijfseconomische gronden (of langdurige ziekte) met een vergunning van het UWV voor zover vereist (3.4.3.B.). Wil de werkgever op andere gronden het dienstverband laten eindigen voor zover vereist, dan kan de werkgever daartoe een ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter (3.5.).

Wanneer is er geen vergunning vereist?

Het vragen van een ontslagvergunning is niet nodig, indien het gaat om medewerkers in dienst bij een publiekrechtelijk lichaam (overheid) of primair onderwijs (1.1.6.), voor personen die een geestelijk ambt bekleden en werknemers die op minder dan vier dagen bij een particulier in de huishouding werken (1.1.2.9.) (art 7:671 BW). Voor bepaalde privaatrechtelijke organisaties bij wie het ontslagbeleid volledig in handen van de overheid ligt, geldt het vereiste van een ontslagvergunning evenmin. Dit laatste geldt slechts voor enkele organisaties binnen de categorie semi-overheid. Het is mogelijk dat middels een cao de bevoegdheid van het UWV wordt verlegt naar een onafhankelijke en onpartijdige commissie (art 7:671a BW).

Het voorschrift om een vergunning van het UWV Werkbedrijf te vragen, geldt niet alleen voor arbeidsovereenkomsten, maar ook voor vergelijkbare arbeidsrelaties (1.1.3.).

Nadere info voor specialisten

Een opzegging zonder ontslagvergunning is mogelijk vernietigbaar (3.4.4.A.).

Heeft een werkgever geen toestemming van het UWV verkregen, dan kan de werknemer binnen twee maanden na het einde van het dienstverband bij de kantonrechter een verzoek indienen om het ontslag te vernietigen (3.4.4.A.). Heeft de werkgever zich bijvoorbeeld op een ontslag op staande voet beroepen, dan zal de werkgever dat moeten aantonen.

Specialist

mr Ulli Hoogland

Bij Arbeidsrechter.nl zijn er meerdere specialisten die u kunnen bijstaan. Over dit onderwerp kunt u in het bijzonder worden bijgestaan door de heer mr. U. Hoogland. Hij is namelijk degene die over dit onderwerp de NOVA-erkende Masterclass geeft aan advocaten.

Heeft u een geschil en wilt u dat bespreken met de heer Hoogland?
Bel dan 08877-08855 (het eerste advies is geheel gratis en vrijblijvend).

Kijk hier voor meer informatie over de heer Hoogland en over de Nova masterclasses.

Verder zoeken

Deze pagina is onderdeel van hoofdstuk 3 over het einde van een dienstverband. U vindt hierin informatie over:

3.1. Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege

3.2. Arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden

3.3. Opzegging arbeidsovereenkomst zonder toestemming UWV (proeftijd / ontslag op staande voet / pensioen / faillissement / opzegging door werknemer)

3.4. Opzeggen arbeidsovereenkomst met een vergunning van UWV-werkbedrijf (bedrijfseconomisch / langdurig ziekte)

3.5. Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter (overige gronden)

3.6. Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst en overlijden

3.7. Werkloosheid

3.8. Sociaal-plan en outplacement

Zoekt u een ander onderwerp, zie dan onze trefwoorden of inhoudsopgave.

Print Friendly