Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.

Inhoudsopgave hoofdstuk 3.

Overeenstemming over einde

Een arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden als zowel de werkgever als de medewerker het met de beëindiging van het arbeidscontract eens zijn. De arbeidsovereenkomst eindigt dan veelal vroegtijdig op een tijdstip dat door (één van) hen is bepaald. Voor de partij die het initiatief tot beëindiging heeft genomen geldt dat hij in beginsel daardoor niet schadeplichtig is geworden. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

De beëindigingsovereenkomst:

  1. Een werkgever neemt het initiatief tot beëindiging van het arbeidscontract door het opstellen van een beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst, die vaak door onderhandeling tussen de medewerker en de werkgever tot stand komt (3.2.1.).
  2. Een werknemer neemt het initiatief tot beëindiging van het arbeidscontract door het opstellen van een beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst, die vaak door onderhandeling tussen de medewerker en de werkgever tot stand komt (3.2.1.).

Nadere info voor specialisten

De opzegging:

  1. De medewerker neemt ontslag waarmee de werkgever instemt (3.2.2.)
  2. De werkgever geeft de medewerker ontslag waarmee de medewerker instemt (afstand van recht) (3.2.2.)

In hoofdstuk (3.2.1.) wordt de vaststellingsovereenkomst ex art. 7:900 uiteengezet. In de afgelopen jaren is dit een veel gebruikte mogelijkheid om het arbeidscontract te beëindigen. In hoofdstuk (3.2.2.) worden andere mogelijkheden behandeld waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen met wederzijds goedvinden.

Bij deze andere mogelijkheden wordt er ingegaan op de belangrijkste vraag:

Is er wel sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden?

Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden naar: van wie het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitgaat:

  • initiatief tot beëindiging gaat uit van de medewerker (3.2.2.1.), of
  • initiatief tot beëindiging gaat uit van de werkgever (3.2.2.2.).

Gevolgen van het wel of niet eindigen

Het belang van de vraag of er wel of geen beëindiging met wederzijds goedvinden is moet niet onderschat worden, daar de gevolgen aanzienlijk verschillen. Daarvoor kan de situatie vergeleken worden waarbij er wel een beëindiging met wederzijds goedvinden is (3.2.2.3.) en de situatie waarbij deze overeenstemming niet aanwezig is (3.2.2.4.).

Om later niet in bewijsproblemen te geraken is het raadzaam om de beëindiging met wederzijds goedvinden schriftelijk vast te leggen en door beide partijen te laten ondertekenen. Ligt de datum waarop de overeenkomst eindigt in de toekomst, dan wordt er bepaald dat dit stuk het einde van de arbeidsovereenkomst tussen partijen met zich meebrengt op dat tijdstip, zonder dat er een voorafgaande opzegging, aankondiging of nadere overeenkomst vereist is. Een medewerker kan zich niet meer op opzeggingsverboden beroepen, als hij schriftelijk heeft ingestemd met de opzegging door de werkgever (3.4.1.) (art 7:670 BW).

De werknemer kan binnen twee weken de instemming met het ontslag met een schriftelijke verklaring herroepen. De termijn voor herroeping is drie weken als de werkgever niet op deze mogelijkheid tot herroeping heeft gewezen (art. 7:671 lid 2 en 3 BW).

Erkende opleidingen Arbeidsrecht

Beëindiging op termijn (3.2.2.5.).

Hoewel beëindiging met wederzijds goedvinden zich direct kan voltrekken, kunnen partijen ook afspreken dat zij de overeenkomst op korte of langere termijn beëindigen. In dat geval kan het lastig zijn om de beëindigingsovereenkomst te onderscheiden van het wijzigen van de arbeidsduur of het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (3.2.2.5.).

Aan de beëindiging op termijn kunnen voorwaarden verbonden worden, waarvan het wel of niet intreden van het einde van de arbeidsovereenkomst afhankelijk is (3.2.2.5.).

Wordt de vaststellingsovereenkomst reeds overeengekomen voor of bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, dan wordt dat niet gezien als het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (3.2.2.5.).

Nadere info voor specialisten

Verder zoeken

Deze pagina is onderdeel van hoofdstuk 3 over het einde van een dienstverband. U vindt hierin informatie over:

3.1. Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege

3.2. Arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden

3.3. Opzegging arbeidsovereenkomst zonder toestemming UWV (proeftijd / ontslag op staande voet / pensioen / faillissement / opzegging door werknemer)

3.4. Opzeggen arbeidsovereenkomst met een vergunning van UWV-werkbedrijf (bedrijfseconomisch / langdurig ziekte)

3.5. Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter (overige gronden)

3.6. Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst en overlijden

3.7. Werkloosheid

3.8. Sociaal-plan en outplacement

Zoekt u een ander onderwerp, zie dan onze trefwoorden of inhoudsopgave.

Print Friendly