Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.

Inhoudsopgave hoofdstuk 3.

Inleiding opzegging

De medewerker kan een arbeidsovereenkomst opzeggen, zowel mondeling als schriftelijk. De opzegging dient de werkgever te bereiken en de medewerker dient de opzegging in beginsel niet aan bepaalde voorwaarden te verbinden (3.3.).

Bij opzegging heeft een medewerker geen ontslagvergunning nodig, zoals dat vaak wel voor een werkgever geldt (3.4.). Bovendien zijn de opzeggingsverboden niet geschreven voor medewerkers die hun arbeidsovereenkomst opzeggen (3.4.1.).

Onderstaande is niet van toepassing in geval van opzegging gedurende de proeftijd (3.3.1.) en wanneer de medewerker ontslag op staande voet neemt (3.3.2.). Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook eindigen door het verstrijken van de tijd waarvoor het contract is aangegaan (3.1.)

Bij de opzegging zijn de volgende tijdstippen van belang:

A. De dag waarop de medewerker opzegt, waarmee de opzeggingstermijn begint te lopen.

B. De laatste dag van de opzeggingstermijn

C. De dag waartegen de medewerker mag opzeggen. Dat is de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (laatste werkdag). Deze dag kan samenvallen met de laatste dag van de opzegtermijn, maar kan ook op een later tijdstip vallen.

A. De dag wanneer er opgezegd wordt

De medewerker kan zijn arbeidscontract op iedere dag opzeggen. Op dat moment begint de opzeggingstermijn. De medewerker hoeft dus niet tot een bepaalde dag te wachten voordat hij kan opzeggen.

B. De opzeggingstermijn

De medewerker houdt een opzeggingstermijn in acht van 1 maand (art 7:672-3 BW). De (collectieve) arbeidsovereenkomst kan bepalen dat de opzeggingstermijn die de werknemer moet naleven korter of langer is, echter niet meer dan 6 maanden (art 7:672-6 BW). Op opzeggingstermijnen gaat hoofdstuk 3.4.3.2. nader in (3.4.2.).

C. Tegen welke dag mag er opgezegd worden na de opzeggingstermijn

Na de berekening van de opzeggingstermijn kan bepaald worden wat de laatste dag van de opzeggingstermijn is. Dat is de dag waarop de opzeggingstermijn eindigt, te rekenen vanaf het moment van opzegging. In de zeer uitzonderlijke situatie dat de arbeidsovereenkomst nog niet is aangevangen voor de opzegging, begint de opzeggingstermijn pas te lopen vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst.

De dag waartegen opgezegd mag worden is vaak niet de laatste dag van de opzeggingstermijn. De wet schrijft namelijk voor dat er tegen de laatste dag van de maand opgezegd moet worden, binnen welke maand de opzeggingstermijn eindigt. Het is mogelijk dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst of cao bepaalt dat er tegen een andere dag opgezegd moet worden. Doorgaans vindt opzegging plaats tegen de laatste dag van de maand (art 7:672-1 BW).

Voorbeeld

Een medewerker zegt de arbeidsovereenkomst op, waarbij hij een opzeggingstermijn van één maand in acht neemt. De opzegging vindt plaats op 14 maart en de arbeidsovereenkomst eindigt op 30 april, dat is de dag waartegen de medewerker de overeenkomst mag opzeggen. De dag waartegen de werkgever mag opzeggen is in dit geval de laatste dag van de maand, dus 30 april.

Gratis specialistisch advies

Schadevergoeding bij onregelmatige (te vroege) opzegging contract door werknemer

Hierboven staat dat een medewerker tegen de juiste dag moet opzeggen. Gaat het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan mag deze in beginsel niet voortijdig eindigen, tenzij de CAO of arbeidsovereenkomst anders bepaalt (zie hieronder). Wordt er toch te vroeg opgezegd, dan is de medewerker een schadevergoeding verschuldigd aan de werkgever.

De schadevergoeding is enkel een gefixeerde schadevergoeding (art 7:677-4 BW), daar de mogelijkheid van een volledige schadevergoeding door het voortijdig opzeggen in 2015 is vervallen (voorheen art 7:680 BW). Bij de gefixeerde schadevergoeding wordt de schade gelijk gesteld aan het loon over de niet in acht genomen periode dat de werknemer had ontvangen. Wordt er te vroeg opgezegd, dan kan de verschuldigde schadevergoeding hoog zijn. Deze is namelijk gelijk aan het bedrag aan niet betaalde loon. Te rekenen vanaf de voortijdige beëindiging, tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst had behoren te eindigen. Oftewel de schadevergoeding bedraagt het gemis aan loon vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst, tot aan de datum waarvoor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had moeten duren. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt minimaal het loon van de in acht te nemen opzeggingstermijn en is doorgaans hoger.

Deze schade kan de werkgever verhalen op de werknemer of verrekenen met het resterende loon of eindafrekening. De werkgever dient dan wel een verzoek in te dienen bij de kantonrechter, wat binnen twee maanden moet plaatsvinden (art 7:686a BW). Anders vervalt deze vordering.

Opzegging contract voor bepaalde tijd

Anders dan contracten voor onbepaalde tijd, kan een overeenkomst voor bepaalde tijd niet steeds opgezegd worden tegen de laatste dag van de maand of andere dagen. Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan dat alleen als er een mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen. Dit kan schriftelijk in de arbeidsovereenkomst (of cao) overeengekomen zijn (art 7:667-3 BW).

Wanneer de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging overeengekomen is in een contract voor bepaalde tijd:

In dat geval is niet vereist dat de dag waartegen de arbeidsovereenkomst opgezegd wordt, gelijk is met de laatste dag van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het contract hoeft dus niet steeds tegen de laatste dag van de arbeidsovereenkomst te eindigen. De opzegging mag eerder – dus tussentijds – plaatsvinden zonder dat dit de opzegging onregelmatig maakt.

Dan moet wel bedacht worden dat de dag waartegen er opgezegd mag worden vaak later valt, dan de laatste dag van de opzeggingstermijn. De wet schrijft namelijk voor dat er tegen de laatste dag van de maand opgezegd moet worden. Het is evenwel mogelijk dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst of cao bepaalt dat er tegen een andere dag opgezegd moet worden (art 7:672-1 BW).

Wanneer de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging NIET overeengekomen is in een contract voor bepaalde tijd:

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt doorgaans op de overeengekomen einddatum. De medewerker hoeft een dergelijk contract doorgaans niet op te zeggen. Over het einde van een overeenkomst voor bepaalde tijd gaat hoofdstuk 3.2. nader in (3.2.).

Bij uitzondering eindigt een overeenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als een contract voor onbepaalde voor bepaalde tijd is voortgezet (3.1.3.). Dat betekent dat er opgezegd moet worden, wat evenwel niet is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of CAO. De medewerker zegt dan op tegen de laatste dag waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Voor die tijd wordt de opzeggingstermijn in acht genomen. Dat betekent dat de medewerker de arbeidsovereenkomst opzegt, terwijl de opzeggingstermijn verstrijkt voor of op de dag tot wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Zegt een medewerker een arbeidsovereenkomst die niet tussentijds opgezegd mag worden wel tussentijds op, dan komt de medewerker zijn contract niet na. Hij mag namelijk niet tussentijds opzeggen, doordat dit niet overeengekomen is. Deze niet overeengekomen tussentijdse opzegging gebeurt tegen een eerdere datum en is in beginsel onregelmatig. De medewerker is een schadevergoeding verschuldigd door een onregelmatige opzegging, wat een gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan de hoogte van het loon over de resterende periode dat het contact had moeten duren (zie hierboven).

Andere hoofdstukken: Proeftijd, de medewerker neemt ontslag op staande voet of einde van contract voor bepaalde tijd

Opzegging is anders geregeld in geval van een opzegging gedurende de proeftijd (3.3.1.) en wanneer de medewerker ontslag op staande voet neemt (3.3.2.). Een arbeidsovereenkomst kan ook eindigen door het verstrijken van de tijd waarvoor het contract is aangegaan (3.1.)

 

De informatie op deze pagina was

 

Verder zoeken

Deze pagina is onderdeel van hoofdstuk 3 over het einde van een dienstverband. U vindt hierin informatie over:

3.1. Arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege

3.2. Arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden

3.3. Opzegging arbeidsovereenkomst zonder toestemming UWV (proeftijd / ontslag op staande voet / pensioen / faillissement / opzegging door werknemer)

3.4. Opzeggen arbeidsovereenkomst met een vergunning van UWV-werkbedrijf (bedrijfseconomisch / langdurig ziekte)

3.5. Ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter (overige gronden)

3.6. Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst en overlijden

3.7. Werkloosheid

3.8. Sociaal-plan en outplacement

Zoekt u een ander onderwerp, zie dan onze trefwoorden of inhoudsopgave.

Print Friendly