Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.

Inhoudsopgave 5.3.

Kinderen

Personen van vijftien jaar en jonger worden gezien als kinderen. Alleen in onderstaande situaties mogen zij werken. De werkgever verzorgt voorlichting voor de ouders van kinderen over de aard van de arbeid, de gevaren die daarbij spelen en de maatregelen die daartegen zijn genomen (art 3:4 ATW). Duurt de arbeid langer dan 4.5 uur dan wordt deze arbeidstijd direct gevolgd door een pauze van een halfuur (art 5:4 ATW). Daarnaast geldt de in hoofdstuk 5.3.1. behandelde regeling voor pauzes en werktijden (5.2.). Hieronder wordt niet ingegaan op uitvoeringen (muziek, theater) en vervangende leerplicht. In bepaalde gevallen kan er ontheffing verleend worden van onderstaande (art 3:2 en 3:3 ATW).

Kinderen van 13 en 14 jaar

Op niet-schooldagen, mogen kinderen van 13 en 14 jaar alleen lichte niet-industriële hulparbeid verrichten voor maximaal 7 uur per dag en maximaal 12 uur per week. Incidenteel mag dat werk ook op schooldagen plaatsvinden (niet meer dan 2 uur per dag, tenzij het om enkele weken per jaar gaat). Op zaterdag mogen kinderen werken, maar niet op zondag (art 5:6 ATW). Het werk vindt niet plaats tussen 19.00 en 07.00 uur.

Voor weken waarin kinderen vakantie hebben gelden de volgende voorschriften. Het werk vindt over maximaal 5 dagen per week plaats en bedraagt niet meer dan 7 uren per dag, 35 uren per week en totaal niet meer dan 3 weken aaneengesloten en 1 week afzonderlijk. Er wordt niet gewerkt op zondag, niet tussen 19.00 en 07.00 uur en ook niet wanneer het korter dan 14 uur geleden is dat het kind op de vorige dag werkte.

“lichte niet-industriële hulparbeid”

Met het oog op hun veiligheid mogen kinderen van 13 en 14 jaar niet in een ruimte werken waar industriële machines staan, deze medewerkers niet in een industriële omgeving actief zijn. Het werk mag niet zwaar zijn, geen gevaar opleveren en de gezondheid niet schaden. Verboden is o.a.:

 • Machine-gebonden-arbeid zoals aan de lopende band, werken in een magazijn, alsmede werk waarbij het kind meer dan 10 kilo moet tillen of meer dan 20 kilo moet duwen of trekken.
 • Werk waarbij het kind een belastende werkhouding moet aannemen voor langer dan 8 minuten (bukken, gebolde rug, scheve schouders, etc), alsmede werken op de knieën.
 • Werken met of bij machines die snij-, knel- of pletgevaar met zich meebrengen, werken met gevaarlijke stoffen of in omstandigheden waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. Dat kinderen niet in een industriële omgeving mogen werken, betekent bijvoorbeeld dat zij in een fabriek slechts in bepaalde veilige ruimtes licht werk mogen uitvoeren.
 • Kassawerkzaamheden.

Bepaalde hulparbeid is toegestaan:

“Hulparbeid” zijn hand- en spandiensten, oftewel werk dat niet zelfstandig wordt uitgevoerd maar waarop toezicht wordt uitgeoefend. Dat betekent dat een derde instructies geeft, toeziet op de uitvoering van het werk, weet wanneer het kind wat doet en direct kan bijspringen indien dat nodig is. Het is evenwel niet vereist dat deze toezichthouder voortdurend bij het werk van het kind aanwezig is. De volgende hulparbeid is toegestaan, mits het niet zwaar is, geen gevaar oplevert en de gezondheid niet schaadt:

 • Hulpwerkzaamheden in of bij een restaurant, hotel, sportclub, camping, winkel, speeltuin, bungalowpark, boerderij etc, alsmede het verspreiden van brochures en huis- en huisbladen.
 • Hulpwerkzaamheden voor andere gezinnen, zoals oppassen, wassen van een auto, hulp in de huishouding, etc.
 • Innemen van lege flessen, lichte schoonmaakwerkzaamheden, inpakken en het vullen van vakken.

Erkende opleidingen Arbeidsrecht

Stage van kinderen van 14 en 15 jaar

Voordat kinderen stage gaan lopen sluiten zij een stageovereenkomst dat (mede)ondertekend wordt door de ouder. Het gaat om hulparbeid van lichte aard in het kader van een schoolwerkplan dat aan de volgende voorwaarden voldoet: er vindt geen arbeid plaats op zondag, niet tussen 19.00 en 07.00 uur en ook niet, als het korter dan 14 uur geleden is dat het kind op de vorige dag arbeid heeft verricht. Het gaat maximaal over 7 uur per dag en 35 uur per week. Naast dit werk (stage) mag het kind geen ander werk doen.

Kinderen van 15 jaar

Deze kinderen mogen lichte niet-industriële arbeid verrichten op schooldagen voor maximaal 2 uur per dag en op andere dagen voor maximaal 8 uur per dag. Zij mogen in beginsel slechts op zondag werken, als dat uitdrukkelijk overeengekomen is. Zij werken niet tussen 19.00 en 07.00 uur. Het werk vindt over maximaal 5 dagen per week plaats voor niet meer dan 12 uur.

Voorgaande geldt ook voor werk gedurende de vakantieweken. Dan geldt echter dat de kinderen maximaal 40 uur per week mogen werken over niet meer dan 6 weken per jaar, waarvan hoogstens 4 weken aaneengesloten.

Voor het bezorgen van ochtendkranten door 15-jarigen geldt, dat het niet voor 06.00 uur (de EG-norm). Het werk mag niet langer dan 2 uur per dag duren. De bezorgovereenkomst is veelal gezien de vrijblijvendheid van partijen geen arbeidsovereenkomst (1.1.1.). Deze overeenkomst wordt echter wel schriftelijk vastgelegd en (mede)ondertekend door de ouder.

“lichte niet-industriële arbeid”

Voor hun veiligheid mogen kinderen van 15 jaar niet in een ruimte werken waar industriële machines staan of gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Het werk mag niet zwaar zijn, geen gevaar opleveren en de gezondheid niet schaden.

Verboden is o.a.:

 • Machine-gebonden-arbeid zoals aan de lopende band, werken in een magazijn, alsmede werk waarbij het kind meer dan 10 kilo moet tillen of meer dan 20 kilo moet duwen of trekken.
 • Werk waarbij het kind een belastende werkhouding moet aannemen voor langer dan 8 minuten (bukken, gebolde rug, scheve schouders, etc), alsmede werken op de knieën.
 • Werken met of bij machines die snij-, knel- of pletgevaar met zich meebrengen, werken met gevaarlijke stoffen of in omstandigheden waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. Dat kinderen niet in een industriële omgeving mogen werken, betekent bijvoorbeeld dat zij in een fabriek slechts in bepaalde veilige ruimtes licht werk mogen uitvoeren.
 • Werkzaamheden als caissière, tenzij het kassawerk een klein deel is van het werk en het kind daarvoor niet zelfstandig verantwoordelijk is, alsmede er bijstand is door een volwassene.

Toegestaan is:

 • Werkzaamheden in of bij een restaurant, hotel, sportclub, camping, winkel, speeltuin, bungalowpark, boerderij etc, alsmede het verspreiden van brochures en huis- en huisbladen.
 • Werkzaamheden voor andere gezinnen, zoals oppassen, wassen van een auto, hulp in de huishouding.

Voor kinderen van 15 jaar en ouder geldt niet de voorwaarde dat er toezicht wordt gehouden zoals dat voor 13- en 14-jarigen wel geldt. Het is evenwel niet toegestaan om 15-jarigen de volledige verantwoordelijkheid te geven voor bijvoorbeeld een (deel van een) winkel, restaurant, etc, oftewel zij hebben minder bijstand nodig maar wel enige bijstand.

Jeugdigen

Personen die 16 of 17 jaar zijn worden jeugdigen genoemd.

 • Jeugdige werknemers mogen in beginsel geen arbeid verrichten op zondag, tenzij dat uit de aard van de arbeid voortvloeit (art 5:6 ATW)
 • Duurt het werk langer dan 4.5 uur, dan wordt het werk minimaal afgewisseld met een pauze van een halfuur (art 5:4 ATW). Daarnaast geldt de in hoofdstuk 5.3.1. beschreven pauzeregeling (5.3.1.).
 • Een jeugdige mag geen nachtdienst werken (van 23.00 tot 6.00 uur ’s ochtends).
 • De maximale arbeidsduur per dag is 9 uur (schooltijd wordt hierin meegerekend). Bovendien horen zij, binnen 24 uur nadat de jeugdige op een dag is begonnen met werken, 12 onafgebroken rust-uren te krijgen (art 5:3 ATW). Daarbij komt dat in iedere 7 dagen minimaal een periode van 36 uur aan onafgebroken rust moet zitten (art 5:5 ATW).
 • Per week mag de maximale arbeidsduur 45 uur bedragen, echter gemiddeld niet meer dan 40 uur per week per 4 weken (art 5:7 ATW).

Personen van 18 jaar of ouder zijn meerderjarig.

Verder zoeken

Deze pagina is onderdeel van hoofdstuk 5 over de medezeggenschap. U vindt in dit deel informatie over collectieve regelingen die voor werkgevers en werknemers gelden op grond van hun arbeidsovereenkomsten:

5.1. Ondernemingsraad (o.a. instellen, advies, instemming, recht op informatie)

5.2. Arbeidsomstandigheden bij de werkgever (o.a. arbobeleid, arbeidsinspectie)

5.3. Arbeidstijden voor werknemers (o.a. vaststellen, veranderen)

Zoekt u een ander onderwerp, zie dan onze trefwoorden of inhoudsopgave.

Print Friendly