Neem contact met ons op

U bereikt ons op onderstaand nummer voor:

- gratis telefonisch overleg met een specialist. Bedoeld voor complexe vragen over (dreigend) ontslag, disciplinaire maatregelen, concurrentiebeding, loonvordering, reorganisatie of re-integratie;

- informatie over onze Opleidingen Arbeidsrecht.

Contact met Artec Neval 08877-08855 | bereikbaar tussen 8:30 en 17:00

Buiten kantooruren kunt u onderstaand formulier invullen en wij zullen u daarna uw aanvraag in behandeling nemen

Functie
 Werknemer Werkgever

Geslacht
 de heer mevrouw

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer
E-mail adres

Schets hier (kort) uw situatie

Provincie

Let op, alle velden dienen ingevuld te zijn, alvorens u deze e-mail kunt versturen.

Inhoudsopgave

1. Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

1.1. Begripsomschrijving

1.2. Toepasselijkheid

2. Algemene regeling

2.1. Aanbieding, prijzen, BTW, factuur en betalingsregeling

2.2. Geheimhouding, registratie, verstrekken van gegevens en overdracht

2.3. Eigendomsvoorbehoud

2.4. Klachten, toepasselijk recht

2.5. Overmacht

3. Gebruik van de website

3.1. Gebruiksrecht en auteursrecht

3.2. Aansprakelijkheid

3.3. Gratis (online) advies

4. Betaald advies en bemiddeling

4.1. Overeenkomst van opdracht, tarief, uren en bevestiging

4.2. Mondeling en schriftelijk geven van advies en verstrekken van documenten

4.3. Bemiddeling en optreden als kantongerechtgemachtigde

4.4. Inschakelen derden, (reis)kosten, samenwerking en aansprakelijkheid

4.5. Einde van de opdracht

5. Opleidingen

5.1. Aanmelding opleiding, overeenkomst, bevestiging en vergoeding

5.2. Volgen schriftelijke opleiding in modules

5.3. Volgen korte dagopleiding

5.4. Afronden opleiding

5.5. Klachtenprocedure

6. Franchise

7. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

1. Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

1.1. Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Artec Neval:

a. de onderneming genaamd Artec Neval B.V., Kamer van Koophandel te Leeuwarden 57538158, gevestigd te Bolsward aan de Stoombootkade 24 (8701 KA).

b. de onderneming genaamd Artec Neval Instituut B.V., Kamer van Koophandel te Leeuwarden 57540411, gevestigd te Bolsward (Stoombootkade 24, 8701 KA).

B. Wederpartij, opdrachtgever of derde: degene die reageert op een aanbieding van Artec Neval, degene die een overeenkomst sluit met Artec Neval, als ook degene die zonder aanbieding of overeenkomst een product of dienst van Artec Neval verkrijgt, al dan niet via een ander.

C. Bezoeker: degene die gebruik maakt van de website van Artec Neval, met name https://www.arbeidsrechter.nl, http://www.an-i.nl, http://www.ambtenarenrechter.nl, http://www.ondernemingsrecher.nl en http://www.artecneval.nl.

D. Site of website: De website https://www.arbeidsrechter.nl, http://www.an-i.nl, http://www.ambtenarenrechter.nl, http://www.ondernemingsrechter.nl en http://www.artecneval.nl van Artec Neval.

E. Cliënt: degene die wordt geadviseerd door Artec Neval, als ook degene die door Artec Neval wordt vertegenwoordigd of namens wie Artec Neval bemiddelt.

F. Cursist: degene die een opleiding of dagcursus volgt, die volledig of gedeeltelijk door Artec Neval wordt verzorgd.

G. Cursusdag: één- of meerdaagse dagcursus op locatie, aangeboden door Artec Neval. Op de website wordt deze dagcursus aangeduid als Cursusdag Strategisch Arbeidsrecht of één van de verschillende Masterclasses.

H. Partner: een kantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, waar Artec Neval een samenwerkingsverband mee heeft.

 

1.2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op rechtshandelingen van Artec Neval ten behoeve van derden, per 22 maart 2013. Daarbij gaat het onder andere om:

A. Een ieder die een overeenkomst met Artec Neval aangaat of met Artec Neval contact opneemt om eventueel een overeenkomst aan te gaan, is aan deze algemene voorwaarden gebonden.

B. Onder Artec Neval wordt zowel Artec Neval B.V. als Artec Neval Instituut B.V. verstaan, zoals omschreven in 1.1.

C. Een ieder die gebruik maakt van producten of diensten van Artec Neval is aan deze algemene voorwaarden gebonden. Daaronder vallen onder andere ook bezoekers van de website, gebruikers van teksten en software van Artec Neval, personen en organisaties die gratis advies vragen bij Artec Neval. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen die kunnen leiden tot advies alsmede bemiddeling door Artec Neval. Onder advies valt eveneens het verstrekken van documenten, rapporten en andere schriftelijke stukken, op welke gegevensdrager deze ook zijn vastgelegd. Onder bemiddeling wordt mede verstaan het vertegenwoordigen van een cliënt, bijvoorbeeld als kantongerechtgemachtigde.

D. Deze algemene voorwaarden gelden voor, en zijn van toepassing op, iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Artec Neval en een opdrachtgever, waarop Artec Neval deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

E. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Artec Neval, wanneer voor de uitvoering door Artec Neval derden dienen te worden betrokken.

F. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Artec Neval en haar directie.

2. Algemene voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, als Artec Neval deze (inkoop)voorwaarden niet in een afzonderlijke, door Artec Neval opgestelde en ondertekende brief van toepassing heeft verklaard op de rechtshandeling(en).

3. Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden als dit met Artec Neval is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd door Artec Neval.

4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepaling.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Artec Neval niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepaling daarvan niet van toepassing is, of dat Artec Neval in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. Algemene regeling

De bepalingen in dit onderdeel van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderwerpen die in de volgende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader worden uitgewerkt, tenzij daar een afwijkende regeling wordt getroffen. Deze algemene regeling is daarmee onder andere van toepassing op het gebruik van websites die volledig of deels door Artec Neval worden verzorgd, als ook op het geven van adviezen, bemiddeling, opleidingen en juridische documenten.

 

2.1. Aanbieding, prijzen, BTW, factuur en betalingsregeling

1. Iedere kennisgeving van prijzen van producten en diensten van Artec Neval wordt geacht te bestaan uit prijzen exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen worden schriftelijk doorgegeven aan de opdrachtgever. Na deze wijziging heeft de opdrachtgever 14 (zegge: “veertien”) dagen de tijd om de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Artec Neval behoudt zich steeds het recht voor om af te zien van het sluiten van een overeenkomst.

A. Artec Neval kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

B. Een samengestelde prijsopgave verplicht Artec Neval niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. De factuur vermeldt de verschuldigde bedragen (inclusief en exclusief BTW) welke de wederpartij binnen 14 (zegge: “veertien”) dagen na de factuurdatum betaalt. Artec Neval is gerechtigd om aan de opdrachtgever door te geven dat de producten geleverd of diensten uitgevoerd worden nadat de factuur is voldaan, waaraan de wederpartij gebonden is. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Worden de verschuldigde bedragen niet of niet volledig binnen 14 (zegge: “veertien”) dagen betaald, dan is de opdrachtgever vanaf die datum wettelijke interesten verschuldigd over de nog openstaande bedragen, zonder dat Artec Neval de wederpartij in gebreke hoeft te stellen. Bij een ingebrekestelling worden de verschuldigde bedragen inclusief wettelijke interesten vermeld, welke de opdrachtgever binnen 14 (zegge: “veertien”) dagen moet voldoen. Na die periode van 14 (zegge: “veertien”) dagen na de ingebrekestelling, is Artec Neval gerechtigd de inning van de vordering over te dragen aan een ander of zelf tot dagvaarding over te gaan. In dat geval is er sprake van een splitsing tussen particulier en rechtspersoon.

a. In geval van een particulier is de particulier gehouden om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die dienen om de verschuldigde bedragen te innen, waarbij het minimaal gaat om € 40,00 (zegge: “veertig euro”) van de nog verschuldigde bedragen, die verhoogd worden met de daarvoor geldende incassokosten. Dit ziet op de volgende verdeling:

< € 2.500

15%

Minimaal € 40,00

€ 2.500 tot € 5.000

10%

€ 5.000 tot € 10.000

5%

€ 10.000 tot € 200.000

1%

Alles boven de € 200.000

0,5%

Maximaal € 6.775

b. In geval van een rechtspersoon is de rechtspersoon gehouden om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die dienen om de verschuldigde bedragen te innen, waarbij het minimaal gaat om 15% (zegge: “vijftien procent”) van de nog verschuldigde bedragen, die verhoogd worden met de daarvoor geldende incassokosten en minimaal € 600,00 (zegge: “zeshonderd euro”) voor het opstellen van een dagvaarding.

5. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 (zegge: “honderd euro”) die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Artec Neval.

6. Indien de betaling langer dan 1 (zegge: “één”) maand achterwege blijft, kan Artec Neval de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling heeft geschied.

7. In overleg bestaat er de mogelijkheid om de kosten in nader te bepalen termijnen te betalen. Per opdracht wordt een aparte regeling overeengekomen. Mocht na akkoord en één herinnering aan deze regeling geen gevolg gegeven worden aan de overeengekomen regeling, ontstaat de mogelijkheid voor Artec Neval om het (rest)bedrag schriftelijk in 1 (zegge: “één”) keer te vorderen. De complete regeling komt dan te vervallen. Bij het niet nakomen van de betalingsregeling zal Artec Neval de kosten die zij hiervoor maakt in rekening brengen bij de opdrachtgever. Per opdracht kan maar één betalingsregeling overeengekomen worden.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Artec Neval op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9. Artec Neval heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Artec Neval kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Artec Neval kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

10. Artec Neval is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarover de opdrachtgevers op de hoogte worden gebracht per e-mail, fax of brief. Betreft het een wijziging die voor die partij van wezenlijk belang is of van belang kan zijn, dan wordt die partij schriftelijk op de hoogte gesteld per brief, waarna deze partij de overeenkomst met Artec Neval binnen 30 dagen kan opzeggen, te rekenen vanaf het moment waarop de wijziging naar die partij werd verstuurd.

11. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Artec Neval verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

2.2. Geheimhouding, registratie, verstrekken van gegevens en overdracht, relatieve competentie

1. Artec Neval en iedere wederpartij verplichten zich om informatie geheim te houden, wanneer deze als vertrouwelijk is bestempeld of wanneer het vertrouwelijke karakter daarvan bekend wordt verondersteld.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Artec Neval gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Artec Neval zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Artec Neval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Teneinde aan de administratieve verplichtingen te voldoen, alsmede om voor een correcte en efficiënte dienstverlening zorg te dragen, zal Artec Neval de N.A.W.-gegevens en andere relevante gegevens van klanten en potentiële klanten in de administratie opnemen. Tenzij anders aangegeven worden deze gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld, behoudens voor zover deze derden de onderneming voortzetten of krachtens de wet tot inzage bevoegd zijn.

4. De gegevens van klanten worden 5 jaar lang in het archief bewaard, waarna deze worden vernietigd.

5. Van geschillen tussen partijen is met uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, tenzij het geschil behoort tot de bevoegdheid van het kantongerecht. In dat laatste geval is de kantonrechter bevoegd naar de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

6. Artec Neval is tegenover een persoon of organisatie waarmee Artec Neval geen overeenkomst heeft gesloten, niet aansprakelijk voor schade door diensten of producten van Artec Neval. Een partij die een product of dienst aanvaardt waarvoor geen vergoeding wordt betaald, gaat er mee akkoord dat deze partij Artec Neval niet aansprakelijk kan stellen voor schade die door dat product of dienst is ontstaan.

 

2.3. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Artec Neval geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen: ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Artec Neval.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Artec Neval zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Artec Neval geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Artec Neval zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Artec Neval of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Artec Neval zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

2.4. Klachten, toepasselijk recht

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 2 (zegge: “twee”) weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen 3 (zegge: ”drie”) weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Artec Neval. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Artec Neval in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Artec Neval de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Artec Neval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van onderstaande artikelen van de verschillende hoofstukken.

 

2.5. Overmacht

1. Artec Neval is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Artec Neval geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Artec Neval niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Artec Neval of van derden zijn daaronder begrepen. Artec Neval heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Artec Neval zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Artec Neval kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Artec Neval ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Artec Neval gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst is.

5. Artec Neval heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Artec Neval zijn verplichtingen had moeten nakomen.

6. Op elke opdracht tussen Artec Neval en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

3. Gebruik van de website

3.1. Gebruiksrecht en auteursrecht

1. Het is niet toegestaan om (onderdelen van) de site te vermenigvuldigen anders dan voor eigen gebruik, of te wijzigen, te verhuren, te verkopen, openbaar te maken, dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij dit recht uitdrukkelijk is toegekend.

2. Het auteursrecht op iedere geschreven tekst en afbeeldingen die via de site ter beschikking worden gesteld, blijft voorbehouden aan Artec Neval. Daarmee is het verboden om de teksten en afbeeldingen te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook, waardoor de teksten en afbeeldingen niet aan anderen ter beschikking gesteld mogen worden, hetgeen ook geldt voor de wetteksten.

A. De gebruiker mag de teksten wel voor eigen gebruik afdrukken en kopiëren naar andere gegevensverwerkers, op voorwaarde dat de teksten niet voor anderen ter beschikking komen.

B. De gebruiker mag de voorbeelden van (arbeids-)overeenkomsten en bedingen van de site toepassen in overeenkomsten die de gebruiker met anderen aangaat, op voorwaarde dat deze overeenkomsten de volgende vermelding bevatten: “Auteursrecht: Arbeidsrechter.nl”.

3. Teksten die anderen aan Artec Neval ter beschikking stellen, die dienen om op de site opgenomen te worden, mogen door Artec Neval bijgewerkt worden, als ook aan anderen ter beschikking gesteld worden, zonder enige beperking.

 

3.2. Aansprakelijkheid

1. Artec Neval zet zich tot het uiterste in om een duidelijk, zo goed als volledig en correcte website aan te bieden. Daarbij wordt de complexiteit van de praktijk benaderd. Dat neemt echter niet weg dat, net als andere aanbieders, ook Artec Neval niet kan instaan voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten, gebreken in of van de software of onvolledigheden, waardoor Artec Neval en andere betrokkenen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Een andere handelwijze zou leiden tot een site die onbruikbaar is door terughoudendheid en onduidelijk juridisch taalgebruik, waardoor de site niet langer geschikt zou zijn om snel en duidelijk inzicht te verschaffen.

A. Indien Artec Neval aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

B. Artec Neval is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Artec Neval is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens.

C. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om gebrekkige prestatie van Artec Neval aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Artec Neval toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Artec Neval is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

D. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van Artec Neval of zijn ondergeschikten.

2. Artec Neval kan niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten of onvolledigheden in de teksten, alsmede gebreken in de werking van de software of toebehoren, waardoor Artec Neval en andere betrokkenen deswege geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Iedere gebruiker is ermee bekend dat uitgevers en IT-organisaties de aansprakelijkheid plegen uit te sluiten. De gebruiker verenigt zich ermee, dat het streven om een duidelijk en zo goed als volledig programma te vervaardigen, dat snel inzicht geeft in het complexe geheel van arbeidsverhoudingen, zich niet laat rijmen met de terughoudendheid en onduidelijk juridisch taalgebruik, welke nodig zijn wanneer aansprakelijkheid wel wordt aanvaard. De uitsluiting van de aansprakelijkheid is kern van het gebruiksrecht van bezoekers, die zonder deze uitsluiting van de teksten en software geen gebruik zouden mogen maken.

4. Iedere gebruiker is gehouden om Artec Neval op de hoogte te stellen van gebreken die tot schade hebben geleden of kunnen leiden, binnen 1 (zegge: “één”) maand nadat deze gebreken bekend zijn. De gebruiker is gehouden om direct maatregelen te nemen, waardoor de schade of de mogelijkheid tot schade wordt weggenomen of beperkt. Artec Neval zal, wanneer de gebruiker hierom vraagt, degene kosteloos adviseren bij het voorkomen of beperken van eventuele schade. Het in gebreke stellen van Artec Neval kan binnen een vervaltermijn van 1 (zegge: “één”) maand per aangetekende brief, mits Artec Neval voor die tijd is uitgenodigd tot het geven van advies.

5. Mocht Artec Neval ondanks de nodige zorg en voorgaande leden toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de bedragen die de gebruiker betaalde aan Artec Neval in het jaar waarin de schade zich met name voordoet, exclusief omzetbelasting (BTW). Artec Neval kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, maar uitsluitend voor directe schade, waaronder de schade door vertragingen of stilstand, gevolgschade, misgelopen winst en lagere besparingen.

 

3.3. Gratis (online) advies

1. In dit artikel wordt onder gratis (online) advies verstaan: het verstrekken van advies aan derden, zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd door Artec Neval, of zonder dat de derde daarvoor een vergoeding betaalt.

2. De derde is ermee bekend dat dit gratis (online) advies aan de volgende beperkingen is verbonden:

A. Het advies is kort en daaraan ligt geen (uitvoerig) onderzoek ten grondslag. Het is niet bedoeld om de derde volledig te informeren over het vraagstuk waar de derde advies over vraagt.

B. De derde dient het vraagstuk na het advies nader te onderzoeken om beter op de hoogte te raken, met name door een uitgebreid advies te vragen bij Artec Neval of een gespecialiseerde advocaat.

C. Het advies dient doorgaans als een indicatie van de rechtspositie van de derde.

D. Met het advies krijgt de derde enig inzicht in het vraagstuk waarover de vraag werd gesteld, waarbij doorgaans wordt aangegeven waar of bij wie meer informatie verkregen kan worden. Het advies helpt de derde verder.

E. Er wordt naar gestreefd om het advies binnen 4 (zegge: “vier”) werkdagen te geven, waarbinnen het vraagstuk kort wordt onderzocht door Artec Neval. Bij het niet tijdig reageren van Artec Neval dient de derde de vraag nog eens te stellen en te vermelden dat het om een tweede aanvraag gaat.

F. De derde die zonder nader onderzoek afgaat op het gratis (online) advies van Artec Neval, is er mee bekend dat er nader onderzoek geboden is, waardoor hij bewust het risico neemt dat het advies niet juist of onvolledig is, en zich realiseert dat hij de aansprakelijkheid voor dat risico dat hij neemt zelf dient te dragen.

G. De derde die gratis (online) advies ontvangt gaat er mee akkoord dat Artec Neval geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade die kan ontstaan door een uitgebracht advies, of niet (tijdig) uitbrengen van een advies. De derde gaat akkoord met een volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid van Artec Neval, daar de derde zich realiseert dat Artec Neval zonder deze uitsluiting de aangeboden dienst niet kan aanbieden, zoals deze wordt aangeboden.

 

4. Betaald advies en bemiddeling

4.1. Overeenkomst van opdracht, tarief, uren en bevestiging

1. Een cliënt die Artec Neval inschakelt voor het adviseren en/of bemiddelen, komt per keer een overeenkomst tot opdracht met Artec Neval overeen.

2. De opdracht tussen Artec Neval en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Artec Neval dus schriftelijk in gebreke te stellen.

4. Artec Neval voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

5. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Artec Neval in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artec Neval is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. In afwijking van lid 1 zal Artec Neval geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Artec Neval kunnen worden toegerekend.

7. De opdracht wordt desgewenst vastgelegd in een opdrachtbevestiging, welke door Artec Neval wordt opgemaakt en door opdrachtgever ondertekend wordt. Op deze bevestiging staat het aangaan van de overeenkomst van opdracht, de vergoeding per uur (exclusief of inclusief BTW), alsmede het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden. Desgewenst wordt ook de aard van de opdracht opgenomen en worden nadere afspraken vastgelegd.

8. In beginsel ontvangt de cliënt een factuur nadat de opdracht is uitgevoerd. Door betaling van deze factuur bevestigt de cliënt dat de opdracht door Artec Neval volledig is afgerond, tenzij anders weergegeven. Dat is anders wanneer is overeengekomen dat de factuur en betaling aan de uitvoering van de opdracht voorafgaan. Artec Neval kan tussentijds facturen versturen, voor de tot dan verschuldigde bedragen of door om een voorschot te vragen.

9. Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% (zegge: “tien”) bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

10. Artec Neval zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 9 schriftelijk kenbaar maken. Artec Neval zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

11. Indien opdrachtgever de door Artec Neval kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen 2 (zegge: “twee”) weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Artec Neval genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

12. De opdrachtgever blijft de vergoeding voor de diensten tot dan toe geleverd, schuldig aan Artec Neval.

 

4.2. Mondeling en schriftelijk geven van advies en verstrekken van documenten

1. Voor zover uit de omstandigheden voortvloeit dat het advies mondeling wordt gegeven, kan de cliënt vragen om een schriftelijke bevestiging. In beginsel wordt de extra tijd die hiermee is gemoeid bijgeschreven.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Artec Neval aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Artec Neval worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Artec Neval zijn verstrekt, heeft Artec Neval het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Artec Neval ter beschikking heeft gesteld. Artec Neval is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Artec Neval is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De opdracht kan met zich meebrengen dat de cliënt de beschikking krijgt over door Artec Neval te leveren documenten, welke de cliënt in de onderneming gaat gebruiken. Hierbij wordt niet gedacht aan de schriftelijk verstrekte adviezen en rapporten, maar wel aan modellen van arbeidsovereenkomsten, reglementen en huisregels, etc. De levering van deze documenten wordt door Artec Neval bevestigd, waarbij ook de prijs wordt opgenomen die hiervoor in rekening wordt gebracht.

4. Iedere tekst en afbeelding welke door Artec Neval aan de cliënt ter beschikking wordt gesteld, mag slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor zij dienen. Het auteursrecht hierop blijft bij Artec Neval rusten, waardoor deze teksten niet aan anderen ter beschikking gesteld mogen worden, tenzij dit gebruik uit de aard van de stukken voortvloeit.

 

4.3. Bemiddeling en optreden als kantongerecht gemachtigde

1. Voordat Artec Neval overgaat tot het bemiddelen tussen cliënt en een wederpartij, dient de cliënt Artec Neval alle van belang zijnde stukken te overhandigen of in te laten zien, alsmede op de hoogte te stellen van relevante omstandigheden en gebeurtenissen. De cliënt geeft aan welke uitkomst er gewenst is, alsmede welke schikking van het geschil voor cliënt acceptabel is. Bemiddeling brengt met zich mee dat het Artec Neval is toegestaan om zelfstandig in overleg te treden met de wederpartij, alsmede met deze van gedachte te wisselen, indien gewenst zonder dat anderen daarbij aanwezig zijn.

2. In een procedure, waarbij een afgevaardigde van Artec Neval als kantongerechtgemachtigde optreedt, zal de cliënt tijdig de daarvoor vereiste schriftelijke volmacht ondertekenen en ter beschikking stellen. Deze volmacht wordt doorgaans door Artec Neval opgesteld na overleg met de cliënt. Bij een mondelinge procedure is ook de cliënt aanwezig, tenzij hiervan wordt afgeweken en vooraf de mogelijkheden hoe de procedure kan verlopen zijn doorgesproken. Wordt er naast de afgevaardigde van Artec Neval, eveneens een andere vertegenwoordiger gestuurd namens de cliënt, dan zorgt cliënt ervoor dat deze persoon beschikt over een schriftelijke volmacht.

3. Artec Neval onderschrijft het verbod voor advocaten om op “no-cure no-pay-basis” te werken, waardoor het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal uren van de opdrachtbevestiging verschuldigd is, los van de uitkomst van de bemiddeling.

 

4.4. Inschakelen derden, (reis)kosten, samenwerking en aansprakelijkheid

1. Tot het inschakelen van derden is Artec Neval bevoegd, wanneer dit gebruikelijk is of rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit, dan wel wanneer dit met de cliënt is besproken. Artec Neval streeft ernaar om de cliënt zo veel mogelijk vooraf op de hoogte te stellen van de kosten die met het inschakelen van derden zijn gemoeid. Tot het inschakelen van een deurwaarder is Artec Neval steeds bevoegd. Tenzij anders overeengekomen, komen de kosten die met het inschakelen van derden zijn gemoeid voor rekening van de cliënt.

2. Artec Neval aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

3. Proceskosten, kosten bij het aanvragen van vergunningen en vergelijkbare kosten die Artec Neval namens cliënt maakt, worden in de factuur opgenomen en door de cliënt vergoed. Andere kosten worden geacht te zijn begrepen in het uurtarief van Artec Neval, tenzij de cliënt met het maken en dragen van deze kosten heeft ingestemd, bijvoorbeeld door dat ze in de opdrachtbevestiging worden vermeld.

4. Ter voorkoming van een wanverhouding tussen reistijd en opbrengst van de opdracht, geldt het volgende: Als Artec Neval wordt uitgenodigd om naar een plaats te reizen verder dan 15 (zegge: “vijftien”) kilometer vanaf Bolsward, dan wordt er reistijd in rekening gebracht, tenzij Artec Neval aangeeft dat de reistijd niet wordt gerekend. Het gaat om de totale reistijd van en tot Bolsward, gecorrigeerd door een vermindering van 25% (zegge: “vijfentwintig procent”).

5. De cliënt is ermee bekend dat voor het naar tevredenheid uit kunnen voeren van de opdracht, niet alleen Artec Neval zich volledig dient in te zetten, maar ook cliënt voldoende medewerking dient te verlenen om tot een vruchtbare samenwerking te komen, waartoe de cliënt gehouden is. Schade bij cliënt die niet of niet in die omvang zou zijn opgetreden wanneer de cliënt voldoende had meegewerkt (Niet deugdelijke nakoming van hetgeen jegens Artec Neval gehouden is) draagt de cliënt zelf, terwijl Artec Neval daarvoor niet aansprakelijkheid is of gesteld kan worden. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan het niet, niet volledig of niet juist informeren van Artec Neval.

6. Ondanks de zorgvuldigheid die in acht wordt genomen, kan Artec Neval niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten en/of gebreken in haar doen of nalaten, haar werk, teksten en/of producten, waardoor Artec Neval en andere betrokkenen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De uitsluiting van de aansprakelijkheid is kern van de overeenkomst met opdrachtgevers. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van Artec Neval of zijn ondergeschikten.

7. Indien Artec Neval toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Artec Neval is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Artec Neval is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte, onjuiste en/of onvolledige gegevens. Artec Neval is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Iedere betrokkene is gehouden om Artec Neval op de hoogte te stellen van gebreken die tot schade hebben geleden of kunnen leiden, binnen 1 (zegge: “één”) maand nadat deze gebreken bekend zijn. Degene is gehouden om direct maatregelen te nemen, waardoor de schade of de mogelijkheid tot schade wordt weggenomen of beperkt. Artec Neval zal, wanneer de gebruiker hierom vraagt, degene kosteloos adviseren bij het voorkomen of beperken van eventuele schade. Het in gebreke stellen van Artec Neval kan binnen een vervaltermijn van 1 (zegge: “één”) maand na bekend worden gebreken per aangetekende brief, mits Artec Neval voor die tijd is uitgenodigd tot het geven van advies.

9. Mocht de cliënt door het toedoen of nalaten van Artec Neval schade lijden waarvoor Artec Neval toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijk steeds beperkt tot een bedrag van maximaal € 4.500,00 (zegge: “vierduizend vijfhonderd euro”) of – wanneer dat lager is – het terugbetalen van het uurtarief vermenigvuldigd met de bij de opdracht ingezette uren (exclusief BTW). Artec Neval is nimmer tot meer gehouden dan het betalen van deze schadevergoeding.

 

4.5. Einde van de opdracht

1. De opdracht eindigt op het tijdstip dat er aan de opdracht is voldaan, bijvoorbeeld door het geven van het gevraagde advies of door het afronden van de bemiddeling.

2. De cliënt kan de overeenkomst van opdracht op ieder moment opzeggen, waarmee de cliënt zich verenigt met het in dit lid bepaalde. Bij tussentijdse opzegging is de cliënt een evenredig deel van de vergoeding verschuldigd, namelijk voor het deel waarvoor Artec Neval tijd en middelen heeft ingezet. Voor zover onderdelen van de opdracht reeds volledig zijn afgerond, wordt dit door Artec Neval aan de cliënt ter beschikking gesteld. Dit ter beschikking stellen van delen van de opdracht blijft achterwege, wanneer die delen te zeer samenhangen met delen van de opdracht die nog niet zijn afgerond. De cliënt is er mee bekend dat door het voortijdig beëindigen van de opdracht het belang van Artec Neval wordt geschaad, met name doordat Artec Neval niet de kans krijgt de opdracht naar tevredenheid af te ronden. Mede daarom kan de cliënt ingeval van tussentijdse opzegging Artec Neval op geen enkele grond aansprakelijk stellen. Artec Neval is bij tussentijdse opzegging nimmer tot meer gehouden dan hetgeen reeds is gepresteerd.

3. Artec Neval kan de overeenkomst mondeling of schriftelijk opzeggen als daarvoor een gegronde reden wordt aangevoerd. Is de reden van de opzegging niet gelegen in wanprestatie van de cliënt, dan is de cliënt aan Artec Neval slechts een vergoeding verschuldigd, voor zover delen van de opdracht zijn afgerond en cliënt hiervan gebruik heeft gemaakt of kan maken. Ingeval de cliënt wanprestatie pleegt dan volgt eerst een ingebrekestelling. Blijft de cliënt in verzuim, dan kan Artec Neval de overeenkomst opzeggen, waarna de cliënt een evenredig deel van de vergoeding verschuldigd is, namelijk voor het deel waarvoor Artec Neval tijd en middelen heeft ingezet.

4. Artec Neval is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Artec Neval ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Artec Neval kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5. Voorts is Artec Neval bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van overeenkomst in redelijkheid niet van Artec Neval kan worden gevergd.

6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Artec Neval gerechtigd vergoeding van de schade te vragen, daaronder begrepen de kosten, welke direct en indirect zijn ontstaan.

7. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming/ontbinding rechtvaardigt, dan is Artec Neval gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Artec Neval, zal Artec Neval in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Artec Neval extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Artec Neval anders aangeeft.

 

5. Opleiding

5.1. Aanmelding opleiding, overeenkomst, bevestiging en vergoeding

1. Na aanmelding door een cursist en aanvaarding door Artec Neval, ontstaat er een overeenkomst van opdracht, waarmee Artec Neval de opdracht krijgt om aan de cursist een opleiding te verzorgen, zoals de cursist is aangeboden. Daarbij kan het onder andere om een schriftelijke cursus in verschillende modules gaan, welke die door de cursist in eigen tijd wordt gevolgd, alsmede om een één- of meerdaagse cursus op locatie.

2. Een cursist kan zich aanmelden voor de opleiding middels internet (via https://www.arbeidsrechter.nl, http://www.an-i.nl of e-mail), alsmede door een model (fax)formulier dat daarvoor ter beschikking wordt gesteld naar Artec Neval te versturen (per fax of post). De aanmelding wordt door Artec Neval beoordeeld, onder andere op volledigheid. De overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat Artec Neval de aanmelding aanvaardt, waartoe Artec Neval evenwel op geen enkele wijze gehouden is. Zonder aanvaarding door Artec Neval ontstaat er geen overeenkomst en daarmee geen rechten en plichten over en weer. Een aanmelding kan een cursist niet intrekken, behoudens in overleg met Artec Neval, welke intrekking slechts werkt als Artec Neval dat schriftelijk heeft bevestigd.

3. Artec Neval zal de aanmelding en aanvaarding bevestigen en de cursist nader informeren over de opleiding wat betreft aard, inhoud en begin van de opleiding.

4. Voor het volgen van de opleiding wordt door de cursist een vergoeding betaald, waarvan de hoogte bij het aanbieden van de opleiding is vermeld en ook op het formulier is opgenomen waarmee de cursist zich kan aanmelden. De cursist voldoet de volledige vergoeding voordat de opleiding wordt gevolgd, welke vergoeding is verschuldigd na de aanmelding van de cursist. Daartoe ontvangt de cursist een op naam gestelde factuur, desgewenst op naam van een organisatie met een betalingstermijn van 14 dagen.

5. Indien de cursist in termijnen betaald kan Artec Neval het geven van de opleiding opschorten als cursist niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

6. De cursist heeft na aanmelding een bedenktijd van 14 werkdagen. Een eventuele intrekking dient door de cursist schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, waarbij het ontvangen cursusmateriaal compleet en per omgaande wordt geretourneerd aan AN-i. In andere gevallen kan een aanmelding niet ingetrokken worden, behoudens die gevallen waarin dat geschied in goed overleg met en met instemming van Artec Neval.

7. Het auteursrecht op iedere geschreven tekst en afbeelding, die bij de opleiding ter beschikking worden gesteld, blijft voorbehouden aan Artec Neval. Daarmee is het niet toegestaan om de teksten en afbeeldingen te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook, en/of mogen de teksten en afbeeldingen niet aan anderen ter beschikking gesteld worden. Zonder toestemming vooraf mogen er van de dagopleiding geen opnamen gemaakt worden of mogen derden de opzet en/of inhoud van de opleiding niet gebruiken, bijvoorbeeld voor het zelf geven van opleidingen, in welke bewerkte vorm dan ook.

5.2. Volgen schriftelijke opleiding in modules

1. De Opleiding Specialist Arbeidsrecht‘ bestaat uit 8 (zegge: “acht”) modules. De opleiding Leergang Arbeidsrecht‘ bestaat uit 4 (zegge: “vier”) modules.

2. De modules worden na het overeenkomen van het volgen van één van deze opleidingen toegezonden.

3. Het overige studiemateriaal naast de modules, wordt samen met de eerste modules toegezonden.

4. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Artec Neval.

5. De cursist krijgt persoonlijke begeleiding tijdens de cursus. Een module wordt door de cursist opgestuurd naar de begeleider, die deze evalueert en een cijfer geeft en daarop bij de cursist terug komt binnen 4 weken. Een cursist zal in beginsel via e-mail inhoudelijke en administratieve vragen stellen bij de begeleider, die er naar streeft om hier binnen 14 dagen op terug te komen. Daarbij kan blijken dat een telefonische toelichting op zijn plaats is, waar een cursist zelf ook om kan vragen. Een omschrijving per module en het cijfer daarop, wordt in het certificaat of diploma verwerkt.

6. In de opleiding worden de onderdelen gegeven zoals bij het aanbieden van de opleiding is aangeboden. Er kunnen evenwel gegronde redenen zijn om de opzet en/of onderdelen van de opleiding aan te passen, bijvoorbeeld als recente wijzigingen in wetgeving en dergelijke daartoe aanleiding geven. Daarvan wordt de cursist tijdig en gemotiveerd op de hoogte gebracht.

 

5.3. Volgen cursusdag

1. Cursisten kunnen zich schriftelijk aanmelden voor een cursusdag. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, ontvangt de cursist een bevestiging dat de cursusdag op een aan te geven dag en locatie doorgang vindt. De cursist ontvangt vooraf en tijdig het vereiste studiemateriaal (doorgaans ter voorbereiding) en nadere informatie over de indeling en opzet van de studiedag.

2. Bij onvoldoende deelname op een vooraf door Artec Neval vastgestelde cursusdag-datum, is Artec Neval gerechtigd deze cursusdag te verplaatsen, samen te voegen of te annuleren. Indien Artec Neval geen doorgang geeft aan de cursusdag zal de eventueel reeds betaalde factuur direct gecrediteerd worden.

3. De opleiding wordt gegeven in een daartoe geschikte ruimte, door een deskundige en voor het geven van opleidingen bekwame docent. In de opleidingsruimte wordt niet gerookt en geen alcohol genuttigd, terwijl mobiele telefoons in beginsel worden uitgezet.

4. Een cursist die verhinderd is om een daartoe aangewezen dag een opleiding te volgen, kan een plaatsvervanger sturen, die bij voorkeur vooraf wordt aangekondigd, hoewel dat niet verplicht is. Tot het betalen van de verschuldigde bedragen aan Artec Neval blijft de cursist die zich voor de opleiding daarvoor had ingeschreven gehouden.

5. Bij afwezigheid van een cursist blijft deze gehouden om de factuur volledig te betalen, tenzij Artec Neval en de cursist een andere afwikkeling overeenkomen. De cursist die evenwel niet van de uitnodiging op de hoogte kon zijn, is geen vergoeding verschuldigd. Degene dient dan wel aan te tonen dat zowel de uitnodiging, de bevestiging en de factuur die door Artec Neval zijn verstuurd, niet bij de cursist zijn aangekomen. Is de afwezigheid het gevolg van het niet of niet juist doorgeven van het adres of adreswijziging, dan wel van het doen of nalaten van huisgenoten, dan komt dit voor rekening en risico van de cursist.

6. Indien de docent door ziekte of andere dringende redenen niet in staat is om de opleiding te verzorgen, wordt er gezocht naar een deskundige en ingewerkte vervanger. De opleiding wordt verplaatst naar een andere datum wanneer er geen vervanger beschikbaar is, waarvan de cursist zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gesteld. Wanneer de cursist van dit vervangende aanbod geen gebruik wenst te maken, dan ontvangt de cursist een creditfactuur en restitutie van de eventueel betaalde bedragen.

7. In de opleiding worden de onderdelen gegeven zoals bij het aanbieden van de opleiding is aangeboden. Er kunnen evenwel gegronde redenen zijn om de opzet en/of onderdelen van de opleiding aan te passen, bijvoorbeeld als recente wijzigingen in wetgeving en dergelijke daartoe aanleiding geven.

 

5.4. Afronden opleiding

1. De overeenkomst van opdracht tot het volgen van een opleiding, geldt voor de duur van de opleiding en komt na het afronden van de opleiding tot een einde.

A. Ter afronding van de opleiding ontvangt de cursist een certificaat of diploma.

B. Uitgangspunt is dat de opleiding eindigt op het moment dat de cursist een certificaat of diploma heeft ontvangen.

C. Een certificaat wordt verkregen na het met een voldoende afronden van de vereiste modules binnen de opleiding specialist arbeidsrecht en bij het afronden van de opleiding leergang arbeidsrecht. Een voldoende wordt behaald indien meer dan de helft van de punten die behaald kunnen worden, behaald worden. Bij het halen van een onvoldoende voor een module krijgt de cursist meerdere herkansingsmogelijkheden.

D. Het diploma wordt verkregen na het behalen van het examen behorend bij de opleiding specialist arbeidsrecht. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

E. Bij het niet met een voldoende afsluiten van het examen, bestaat er eenmalig een herkansingsmogelijkheid. De opzet van de herkansing is gelijk aan het eerder afgenomen examen. De cursist kan er ook voor kiezen om alsnog een certificaat te ontvangen met de behaalde cijfers op de modules.

F. Na het volgen van de cursusdag ontvangt de deelnemer een deelnemingscertificaat.

2. Een cursist kan vragen om een certificaat, ook wanneer niet alle onderdelen zijn gevolgd, wat dan in het certificaat wordt aangegeven en waarmee er eveneens aan de opleiding een einde komt.

3. Een cursist kan de overeenkomst zonder reden opzeggen, bij voorkeur schriftelijk middels een aangetekende brief. De cursist blijft na opzegging gehouden de volledige vergoeding voor de opleiding te voldoen. In de (persoonlijke) omstandigheden van een cursist kan Artec Neval aanleiding zien het verschuldigde bedrag te reduceren of (deels) terug te betalen, geheel naar haar eigen beoordeling van de situatie door Artec Neval. Indien is afgesproken dat Artec Neval een bedrag zal terugbetalen, dient dit binnen 14 dagen te geschieden.

4. Artec Neval kan de overeenkomst van opdracht op ieder moment opzeggen, waarvoor zij geen gewichtige reden hoeft te hebben. In die omstandigheden is Artec Neval gehouden de volledige vergoeding voor de cursus terug te betalen, als de opzegging niet een reactie is op handelingen of nalaten van de cursist. Het terugbetalen van het verschuldigde studiegeld geschiedt door overmaking op rekening van cursist binnen 14 dagen. Dreigt opzegging door Artec Neval door handelingen of nalaten van de cursist, dan ontvangt de cursist eerst een schriftelijke waarschuwing dat opzegging gaat plaatsvinden als de cursist zijn handelen of nalaten niet wijzigt. Na een opzegging die volgt op handelingen of nalaten van cursist en een waarschuwing in dat kader, blijft cursist gehouden de volledige vergoeding voor de opleiding te betalen.

5. Artec Neval zet zich tot het uiterste in om een duidelijk, zo goed als volledig en correcte opleiding aan te bieden. Daarbij wordt de complexiteit van de praktijk benaderd. Dat neemt echter niet weg dat, net als andere aanbieders, ook Artec Neval niet kan instaan voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten, gebreken of onvolledigheden, waardoor Artec Neval en andere betrokkenen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Een andere handelwijze zou leiden tot een opleiding die onbruikbaar is door terughoudendheid en onduidelijk juridisch taalgebruik, waardoor de opleiding minder geschikt zou zijn. Artec Neval kan niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten of onvolledigheden in het studiemateriaal, alsmede gebreken in de werking van de software of toebehoren, waardoor Artec Neval en andere betrokkenen deswege geen aansprakelijkheid aanvaarden.

6. Iedere cursist is ermee bekend dat uitgevers en opleiders de aansprakelijkheid plegen uit te sluiten. De gebruiker verenigt zich ermee, dat het streven om een duidelijk en zo goed als volledig studiemateriaal te vervaardigen, dat snel inzicht geeft in het complexe geheel van arbeidsverhoudingen, zich niet laat rijmen met de terughoudendheid en onduidelijk juridisch taalgebruik, welke nodig zijn wanneer aansprakelijkheid wel wordt aanvaard. De uitsluiting van de aansprakelijkheid is kern van het gebruiksrecht van cursisten, die zonder deze uitsluiting van de teksten en software geen gebruik zouden mogen maken. Iedere cursist is gehouden om Artec Neval op de hoogte te stellen van gebreken die tot schade hebben geleden of kunnen leiden, binnen 1 (zegge: “één”) maand nadat deze gebreken bekend zijn. De cursist is gehouden om direct maatregelen te nemen, waardoor de schade of de mogelijkheid tot schade wordt weggenomen of beperkt. Artec Neval zal, wanneer de cursist hierom vraagt, degene kosteloos adviseren bij het voorkomen of beperken van eventuele schade. Het in gebreke stellen van Artec Neval kan binnen een vervaltermijn van 1 (zegge: “één”) maand per aangetekende brief, mits Artec Neval voor die tijd is uitgenodigd tot het geven van advies.

7. Mocht Artec Neval ondanks de nodige zorg en voorgaande leden toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de bedragen die de gebruiker betaalde aan Artec Neval in het jaar waarin de schade zich met name voordoet, exclusief omzetbelasting (BTW). Artec Neval kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, waaronder de schade door vertragingen of stilstand, gevolgschade, misgelopen winst en lagere besparingen.

 

5.5. Klachten procedure

1. Artec Neval streeft naar een goede dienstverlening. Mocht de cursist ondanks deze inspanningen niet tevreden zijn, kan de cursist contact opnemen. In eerste instantie zal worden geprobeerd, in overleg met de klager, tot een oplossing van het probleem te komen. Mocht dit niet lukken, dan kan de cursist een klacht indienen.

2. Een klacht is een schriftelijk ingediende uiting van onvrede over (een aspect van) de opleiding. Een klacht kan uitsluitend ingediend worden door een cursist. Een cursist is degene die zich voor een opleiding van Artec Neval heeft aangemeld.

3. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, een heldere beschrijving van de klacht, datum en ondertekening. De cursist kan de klacht sturen naar: Artec Neval Instituut, Stoombootkade 24, 8701 KA Bolsward.

4. Binnen 1 week krijgt de cursist een ontvangstbevestiging. Tevens wordt de cursist geïnformeerd over bij wie klacht in behandeling is. Dit is een ander dan de begeleider van de cursist. In deze bevestiging wordt duidelijk gemaakt aan de cursist wanneer er een inhoudelijk reactie verwacht kan worden.

5. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. De cursist kan er op rekenen dat de klacht objectief beoordeeld wordt.

6. Degene die de klacht behandelt kan besluiten een klacht niet verder te behandelen indien deze wordt ingetrokken of indien de klager te kennen geeft dat klacht naar genoegen is weggenomen.

7. Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. De cursist wordt zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen in ieder geval binnen vier weken na indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis gesteld van het oordeel over de gegrondheid en hoe de klacht is afgehandeld. Mocht dit binnen de gestelde vier weken niet haalbaar zijn, dan wordt de cursist hiervan schriftelijke op de hoogte gesteld met een toelichting hierover en een indicatie van de te verwachten afhandelingstermijn.

8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd. De gegevens worden twee jaar bewaard.

9. Mocht de cursist niet tevreden zijn na de bovenstaande afhandeling, dan kan in overleg de klacht bij een onafhankelijke derde, zoals een mediator, worden neergelegd. Dit kan bijvoorbeeld bij een mediator. Daarnaast kan ook gekozen worden voor de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, tenzij het geschil behoort tot de bevoegdheid van het kantongerecht. In dit laatste geval is de kantonrechter bevoegd naar de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De kosten hiervan worden door de klager en Artec Neval gedragen, ieder voor de helft. De keuze voor de mediator vindt plaats na wederzijdse instemming. Het oordeel van deze mediator is bindend. Artec Neval zal de eventuele gevolgen in redelijke termijn doorvoeren.

10. Voorgaande neemt niet weg dat de Nederlandse rechtsgang als beroepsmogelijkheid ter beschikking staat.

6. Samenwerkingsverbanden 

1. Artec Neval heeft meerdere samenwerkingsverbanden, met juristen- of advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht,.

2. Deze Partners hebben hun eigen onderneming en vallen derhalve ook niet onder Artec Neval en deze algemene voorwaarden. Zij gaan een eigen overeenkomst van opdracht aan met hun opdrachtgevers, welke volledige buiten de invloedsfeer van Artec Neval ligt.

3. Artec Neval is niet aansprakelijk voor de schade en/of tekortkomingen die door een Partner van Artec Neval zijn verricht.

4. Klachten en/of opmerkingen kunnen ingediend worden bij het kantoor welke u zelfstandig bijstaat met hun dienstverlening.

7. Vindplaats en eventuele wijzigingen

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Artec Neval.

3. De Nederlandse tekst van algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene voorwaarden, Artec Neval

www.ARBEIDSRECHTER.nl

 

 

Onze Algemene Voorwaarden downloaden in PDF